Ya-chu Kang
Dirt Carpe # 9 - TaitungDirt Carpet # 9 - TaitungDirt Carpe # 9 - TaitungDirt Carpe # 9 - TaitungDirt Carpe # 9 - TaitungDirt Carpe # 9 - TaitungDirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8- (Hong Kong)Dirt Carpet # 8Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet #7 (Manchester)Dirt Carpet # 6 (London)Dirt Carpet # 6  (London) - detailDirt Carpet # 6  (London) - Public Performance ProcessDirt Carpet # 6  (London) - Public Performance ProcessDirt Carpet # 6  (London) - Public Performance ProcessDirt Carpet # 6  (London) - Public Performance ProcessDirt Carpet # 6  (London) - Public Performance ProcessDirt Carpet # 6 (London)Dirt Carpet # 5 (Portugal)Dirt Carpet # 5 (Portugal)Dirt Carpet # 5 (Portugal)Dirt Carpet # 5 (Portugal)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #4- Massive Manufacturing (Bangladesh)Dirt Carpet #3 (Taichung & Istanbul)Dirt Carpet #3 (Taichung & Istanbul)Dirt Carpet #3 (Taichung & Istanbul)Dirt Carpet #2 (Istanbul)Dirt Carpet #2 (Istanbul)Dirt Carpet #2 (Istanbul)Dirt Carpet #2 (Istanbul)Dirt Carpet #2  (Istanbul)Dirt Carpet # 2 (Istanbul)Dirt Carpet # 1- The Loop  (Thailand)Dirt Carpet # 1- The Loop (Thailand)Dirt Carpet # 1- The Loop (Thailand)Dirt Carpet # 1- The Loop (Thailand)Dirt Carpet # 1- The Loop (Thailand)
Dirt Carpet Project